Posted on / by Fredrik Johansson / in Non regulatory news, Regulatory press releases

Fantasma Games AB (publ):s unitemission övertecknades kraftigt

16 MARS 2021

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA (INNEFATTANDE DESS TERRITORIER OCH PROVINSER, VARJE STAT I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, JAPAN, KANADA, HONGKONG ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

 

Fredagen den 12 mars 2021 avslutades teckningsperioden i Fantasma Games AB (publ):s (”Fantasma” eller ”Bolaget”) unitemission (”Erbjudandet”) inför den planerade noteringen på Nasdaq First North Growth Market. Erbjudandet om 21 MSEK övertecknades kraftigt och den totala teckningen uppgick till cirka 267 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 1 269 procent. Bolaget tillförs därmed knappt 1 000 nya aktieägare genom Erbjudandet.

Teckning

Erbjudandet tecknades till cirka 1 269 procent, vilket innebär att 700 000 aktier och 560 000 teckningsoptioner av serie TO1 emitteras och Bolaget tillförs därmed cirka 21 MSEK i kontant emissionslikvid före emissionskostnader.

 

”Vi känner oss otroligt inspirerade av det stora intresset från investerare i vår noteringsemission där fler än 4 000 investerare har begärt teckning. Vi tackar för det tydliga förtroendet avseende vår affärsmodell och strategi, vilket möjliggör fortsatt expansion och tillväxt för vår verksamhet. Tillsammans med resten av teamet på Fantasma ser jag fram emot att ta med såväl gamla som nya aktieägare in i nästa fas av vår utveckling”

– Björn Kjellsson, VD Fantasma Games AB (publ)

Tilldelning

Till följd av det stora intresset har inte alla tecknare erhållit tilldelning. Tilldelning av units, tecknade inom ramen för emissionerna, sker i enlighet med de principer som angivits i investeringsmemorandumet vilket offentliggjordes den 25 februari 2021. De tecknare som erhållit tilldelning via anmälan till förvaltare erhåller meddelande om tilldelning via sin respektive förvaltare. Så snart emissionerna registrerats hos Bolagsverket kommer teckningsoptioner av serie TO1 att levereras till respektive depå eller VP-konto. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut den 16 mars 2021.

Aktier och aktiekapital

Efter registreringen av samtliga aktier och teckningsoptioner av serie TO1 i emissionerna kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 2 056 596 till 2 756 596 och antalet teckningsoptioner av serie TO1 uppgå till 560 000. Aktiekapitalet i Bolaget kommer att öka från 514 149 SEK till 689 149 SEK. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO1 utnyttjas för teckning av aktier kommer ytterligare 560 000 nya aktier att emitteras och Bolagets aktiekapital kommer därmed att öka med ytterligare 140 000 SEK.

Preliminär tidsplan

Likviddag i emissionerna är beräknad till den 18 mars 2021.

 

Första handelsdag för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market är beräknad till den 23 mars 2021, förutsatt godkänd ansökan, vilket kommer att tillkännages genom separat pressmeddelande.

 

Teckningsoptioner av serie TO1 som hänförs till Erbjudandet kommer tilldelas när emissionerna registrerats hos Bolagsverket. Bolaget kommer ansöka om upptagande till handel av teckningsoptioner av serie TO1 i samband med registreringen och första dag för handel kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Rådgivare

Mangold Fondkommission är finansiell rådgivare och Qap Legal Advisors är legal rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet.

För ytterligare information

Björn Kjellsson, VD Fantasma Games AB (publ)
bjorn@fantasmagames.com

+46 706 534 889

Om Fantasma Games AB (publ)

Fantasma Games AB (publ) är en Stockholmsbaserad spelstudio som grundades 2016 med idén att ta mer intryck från dataspelsvärlden när man skapar spel inom online gambling. Mot den bakgrunden lever Bolaget enligt devisen ”slots beyond gambling”.

Fantasma distribuerar sina spel via partners som erhåller en rörlig ersättning baserat på Bolagets spelintäkter. Fantasma når idag mer än 150 operatörer som exempelvis, Unibet, Betsson, LeoVegas och Svenska Spel. Genom att använda partners för distribution kan Bolaget lägga allt fokus på själva spelproduktionen. Bolaget har 15 heltidsanställda varav 11 arbetar med spelutveckling.

All spelproduktion sker i Sverige och hittills har Fantasma lanserat elva spel för den europeiska marknaden. Under 2021 planerar Bolaget att lansera 6–8 spel och utöka sin räckvidd bl.a. genom att lansera det första spelet på den amerikanska marknaden.

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefonnummer 08-5030 1550 och på mail ca@mangold.se.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller någon annan, där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt. Erbjudandet riktat till allmänheten i Sverige och utvalda institutionella investerare sker endast genom det investeringsmemorandum som Bolaget offentliggjort. Investeringsmemorandumet har inte upprättats i enlighet med förordningen (EU) 2017/1129 eller Kommissionens delegerade Förordning (EU) 2019/980 och utgör således inte ett prospekt. Investeringsmemorandumet har således inte godkänts av eller registrerats hos Finansinspektionen. Skälet är att reglerna om prospekt inte kräver att prospekt upprättas för den notering och emission av värdepapper som investeringsmemorandumet avser.

Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis “avser”, “siktar på”, “förväntar”, “förutser”, “kan”, “uppskattar”, “planerar”, “beräknar” och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget och pressmeddelandet utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar (“Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.