FANTASMA – SLOTS BEYOND GAMBLING

We are bringing gaming experience into the world of gambling.

Heavily inspired by gaming with extensive know-how from operators, affiliates and suppliers; we create slots beyond gambling!

BOLAGSORDNING FÖR FANTASMA GAMES AB (PUBL)

Org.nr 559074-0881
Antagen på ordinarie bolagsstämma den 5 februari 2021

§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Fantasma Games AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholm kommun.

§ 3 Verksamhet
Bolaget ska bedriva utveckling, marknadsföring och försäljning av interaktiv underhållning och därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 2 000 000 stycken och högst 8 000 000 stycken.

§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sex (6) ordinarie styrelseledamöter med högst tre (3) suppleanter.
Styrelsen väljs på bolagsstämma för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma.

§ 7 Revisorer
För granskning av aktiebolagets årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en (1) eller (2) revisorer, med eller utan revisorssuppleanter, eller ett (1) revisionsbolag.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 9 Rätt att delta vid bolagsstämma
Rätt att delta vid bolagsstämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen (2005:551) och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden ska antalet biträden anges i anmälan.

§ 10 Öppnande av stämma
Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§ 11 Årsstämma
Årsstämma hålls årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.
På årsstämma ska följande ärenden förekomma.
1. Val av ordförande vid stämman,
2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
3. Val av en eller två justeringspersoner,
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
5. Godkännande av dagordning,
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
7. Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,
8. Fastställande av styrelsearvode och revisorsarvoden,
9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer,
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 13 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdag är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).
_______________________