Posted on / by fantasmagames / in Regulatory press releases

Kommuniké från årsstämma den 22 maj 2024 i Fantasma Games AB (publ)

Vid årsstämma i Fantasma Games AB (publ), org.nr 559074-0881 (”Bolaget”), som ägde rum idag den 22 maj 2024, fattades i huvudsak nedan beslut med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning

Årsstämman fastställde den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 och att disponera Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.

Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören

Årsstämman beslutade att bevilja envar av styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Årsstämman beslutade att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Årsstämman beslutade att styrelsearvoden för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med ett belopp motsvarande ett (1) prisbasbelopp till var och en av styrelsens ledamöter inklusive styrelsens ordförande (baserat på prisbasbelopp för 2024). Styrelseledamot som får ersättning av Bolaget på grund av anställning ska dock inte erhålla arvode.

Årsstämman beslutade vidare att revisorsarvoden ska utgå på löpande räkning enligt sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma (i) omvälja Eric Holmberg, Martin Fagerlund, Antonia Svensson, Johan Styren och Johan Königslehner som styrelseledamöter, (ii) till ny styrelseledamot välja Simon Blomqvist samt (iii) omvälja Eric Holmberg som styrelseordförande.

Årsstämman beslutade vidare att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till Bolagets revisor, med den auktoriserade revisorn Niclas Bergenmo som huvudansvarig revisor för uppdraget.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller i övrigt med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom Bolagets bolagsordnings gränser.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att tillgodose Bolagets kapitalbehov och säkra Bolagets fortsatta verksamhet och utveckling samt möjliggöra framtida förvärv. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission ske på marknadsmässiga villkor. Bemyndigandet ska gälla för tiden intill slutet av nästa årsstämma i Bolaget.

För mer information kring årsstämmans beslut hänvisas till Bolagets webbplats, https://www.fantasmagames.com.

För ytterligare information kontakta:

Fredrik Johansson, VD, Fantasma Games AB (publ)
E-mail: fredrik@fantasmagames.com
Tel: +46 (0)73 023 23 29

Om Fantasma Games AB (publ)

Nasdaq First North-listade Fantasma Games är en Stockholmsbaserad spelstudio som grundades 2016. Vi är stolta över att ha ett litet och effektivt team av medarbetare från flera nationaliteter, alla förenade kring visionen att skapa “slots beyond gambling”. Vår ständigt växande spelportfölj som bland annat innehåller spelsuccéerna Heroes Hunt Megaways™, Hades: River of Souls, Bounty Showdown och Cloud Corsair uppskattas mycket av spelare över hela världen. Idag finns våra spel finns tillgängliga på över 200 operatörer däribland Leo Vegas, Paddy Power, BetMGM och Betsson.

Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB.