Posted on / by fantasmagames / in Non regulatory news

Kommuniké från årsstämma den 25 maj 2022 i Fantasma Games AB (publ)

Kommuniké från årsstämma den 25 maj 2022 i Fantasma Games AB (publ)

Vid årsstämma i Fantasma Games AB (publ), org.nr 559074-0881 (”Bolaget”), som ägde rum idag den 25 maj 2022, fattades i huvudsak nedan beslut med erforderlig majoritet.

  • Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021.
  • Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att disponera Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.
  • Årsstämman beslutade att bevilja samtliga styrelseledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.
  • Årsstämman beslutade i enlighet med framlagt förslag att styrelsen för tiden intill nästkommande årsstämma ska bestå av sex (6) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.
  • Årsstämman beslutade i enlighet med framlagt förslag att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med ett totalt belopp motsvarande ett (1) prisbasbelopp till var och en av de styrelseledamöter som inte är anställd i, och uppbär lön från Bolaget (baserat på prisbasbelopp för 2022). Vidare beslutade årsstämman i enlighet med framlagt förslag att revisorsarvode ska utgå på löpande räkning enligt sedvanliga debiteringsnormer.
  • Årsstämman beslutade i enlighet med framlagt förslag att för tiden intill slutet av nästa årsstämma (i) omvälja Martin Fagerlund, Fredrik Johansson och Johan Königslehner som styrelseledamöter, (ii) välja Antonia Svensson, Eric Holmberg och Johan Styren till nya styrelseledamöter i Bolaget samt (iii) utse Eric Holmberg till styrelsens ordförande. Noterades att de tidigare styrelseledamöterna Björn W Ericsson och Christina Andersson inför årsstämman meddelat att de avböjt omval.
  • Årsstämman beslutade i enlighet med framlagt att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor, med den auktoriserade revisorn Niclas Bergenmo som huvudansvarig revisor för uppdraget samt att revisionsberättelsen även ska undertecknas av den auktoriserade revisorn Niklas Renström.
  • Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller i övrigt med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att tillgodose Bolagets kapitalbehov och säkra Bolagets fortsatta verksamhet och utveckling samt möjliggöra framtida förvärv.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till de fullständiga förslagen till beslut vilka finns tillgängliga på Bolagets webbplats, https://www.fantasmagames.com. Protokoll från årsstämman kommer även att inom kort publiceras på Bolagets webbplats, https://www.fantasmagames.com.

 

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut och Qap Legal Advisors AB är legal rådgivare till Fantasma Games i samband med nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1.

För ytterligare information:

VD Fredrik Johansson

Fredrik@fantasmagames.com

+46 730 23 23 29

Om Fantasma Games AB (publ):

Nasdaq First North-listade Fantasma Games är en Stockholmsbaserad spelstudio som grundades 2016. Vi är stolta över att ha ett litet och effektivt team av medarbetare från flera nationaliteter, alla förenade kring visionen att skapa “slots beyond gambling”. Vår ständigt växande spelportfölj, som bland annat innehåller spelsuccéerna Heroes Hunt Megaways och Elemento, uppskattas mycket av spelare över hela världen. Idag finns våra spel tillgängliga på över 200 sajter, däribland Leo Vegas, Unibet, Svenska Spel och Betsson.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefonnummer 08-5030 1550 och mailadress ca@mangold.se.