Posted on / by Fredrik Johansson / in Non regulatory news

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FANTASMA GAMES AB (PUBL)

Stockholm den 22 april 2022

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FANTASMA GAMES AB (PUBL)

Aktieägarna i Fantasma Games AB (publ), org.nr 559074-0881 (”Bolaget”), kallas härmed till ordinarie
bolagsstämma (årsstämma) onsdagen den 25 maj 2022 klockan 10.00 i Bolagets lokaler på
Regeringsgatan 88 i Stockholm.

Information med anledning av Covid-19
Den fortsatta spridningen av Covid-19 är svår att bedöma med någon säkerhet. Vid tidpunkten för denna
kallelses utfärdande råder inga restriktioner avseende allmänna sammankomster. Bolaget värnar om
aktieägarnas hälsa samt arbetet med att begränsa smittspridningen, och kommer att iaktta vid var tid
gällande restriktioner och begränsningar av sammankomster.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska:

 • dels vara införd i den av Bolaget förda aktieboken senast tisdag den 17 maj 2022, och
 • dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast torsdag den 19 maj 2022. Anmälan ska ske skriftligen till Qap Legal Advisors AB, att. ”Årsstämma Fantasma Games”, Box 5325, 102 47 Stockholm. Anmälan kan också göras per e-post till info@qaplegal.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträden (högst 2). Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste inregistrera aktierna i eget namn i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att ha rätt att delta på bolagsstämman. Sådan omregistrering
kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och måste vara verkställd (registrerad hos Euroclear Sweden
AB) senast den 17 maj 2022. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin
begäran härom till förvaltaren.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren
undertecknad fullmakt till bolagsstämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om det inte i fullmakten
särskilt anges en längre giltighetstid, som dock längst får vara fem år från utfärdandet. Om fullmakten
utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta bör kopia av fullmakt och andra
behörighetshandlingar bifogas anmälan till bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på
Bolagets webbplats www.fantasmagames.com.

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i Bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 3 034 090
stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Föreslagen dagordning:

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Val av en eller två justeringsmän;
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 5. Godkännande av dagordning;
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
 7. Beslut om
  1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  2. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
 8. Fastställande av styrelsearvode och revisorsarvoden;
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;
 10. Val av styrelse och revisionsbolag;
 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler;
 12. Avslutande av stämman.

Förslag till beslut:

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)
Föreslås att styrelsens ordförande Björn W Ericsson utses till ordförande vid stämman, eller vid förhinder
för denne, den som styrelsen anvisar.

Resultatdisposition (punkt 7b)
Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att disponera
över Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen enligt Bolagets medel till förfogande,
inklusive årets förslut om -6 765 000 kronor, överförs i ny räkning.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 8)
Föreslås att styrelsearvoden för tiden intill nästkommande årsstämma ska utgå med ett belopp
motsvarande ett (1) prisbasbelopp till var och en av de styrelseledamöter som inte är anställd i, och
uppbär lön från Bolaget (baserat på prisbasbelopp för 2022).

Styrelsen föreslår vidare att revisorsarvoden ska utgå på löpande räkning enligt sedvanliga
debiteringsnormer.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 9)
Föreslås att styrelsen intill nästkommande årsstämma ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan
suppleanter.

Val av styrelse och revisionsbolag (punkt 10)
Björn W Ericsson och Christina Andersson har låtit meddela att de inte ställer upp för omval. Föreslås
att, för tiden intill nästkommande årsstämma, besluta om (i) omval av styrelseledamöterna Fredrik
Johansson, Martin Fagerlund och Johan Königslehner och (ii) val av tre (3) nya styrelseledamöter.
Fullständigt förslag till beslut avseende val av nya styrelseledamöter kommer att presenteras på
Bolagets webbplats, www.fantasmagames.com, senast två veckor före årsstämman.

Föreslås vidare att, för tiden intill nästa årsstämma, omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till
Bolagets revisionsbolag, med auktoriserade revisorn Niclas Bergenmo som huvudansvarig revisor för
uppdraget samt att revisionsberättelsen även ska undertecknas av den auktoriserade revisorn Niklas
Renström.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner
och/eller konvertibler (punkt 11)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för Bolagets styrelse att, vid ett eller
flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av
Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning
ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller i övrigt med villkor. Bolagets aktiekapital
och antal aktier får med stöd av bemyndigandet högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms
inom Bolagets bolagsordnings gränser. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att tillgodose Bolagets kapitalbehov och säkra Bolagets fortsatta verksamhet och utveckling. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
ska emission ske på marknadsmässiga villkor. Bemyndigandet ska gälla för tiden intill nästa årsstämma
i Bolaget. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för
beslutets registrering hos Bolagsverket.

Beslutet förutsätter biträde av aktieägare med minst två tredjedelar såväl av de avgivna rösterna som
de aktier som är företrädda vid stämman.

Upplysningar på bolagsstämman
Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende
förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32
§ aktiebolagslagen (2005:551).

Tillhandahållande av handlingar
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor
senast tre veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin
postadress. Fullständiga förslag till beslut enligt ovan och andra handlingar i enlighet med
aktiebolagslagen (2005:551) kommer att hållas tillgängliga på̊ Bolagets kontor senast två̊ veckor före
bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm, april 2022
Fantasma Games AB (publ)
STYRELSEN